Mr.
0'XOR(if(now() =sysdate(),sle ep(15),0))XOR' Z
wUmrLVWz, San Francisco