Mr.
if(now()=sysda te(),sleep(15) ,0)
wUmrLVWz, San Francisco